Braveheart
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:48:01
Takže naše malá lest se vydaøila. Dìkuji ti.
1:48:05
A zatímco tento nadutec
bude v Yorku vyèkávat mého pøíjezdu,

1:48:09
moje jednotky dorazí
do Edinburghu, zajeho zády.

1:48:14
Mluvila jsi s tím...
1:48:18
Wallacem mezi ètyøma oèima?
1:48:21
Øekni mi...
1:48:24
Co je to za èlovìka?
1:48:28
Tupý barbar.
1:48:30
Není to král jako vy, Velièenstvo.
1:48:35
Mùžeš se vrátit ke svému vyšívání.
1:48:38
K Vašim službám, Velièenstvo.
1:48:40
Pøivezla jsi nazpìt ty peníze?
1:48:45
Ne. Vìnovalajsem je
na ulehèení utrpení dìtí v této válce.

1:48:52
Takhle to dopadne, když nìkam pošleš ženu.
1:48:57
Odpust'te mi to, Velièenstvo.
1:48:59
Domnívala jsem se, že štìdrost by mohla
vašim poddaným prokázat vaši velikost.

1:49:07
Moje velikost
1:49:09
se lépe prokáže,
až se Wallace vrátí do Skotska

1:49:13
a najde svou zemi spálenou na popel.
1:49:20
Williame.
1:49:22
Pøijíždìjí nìjacíjezdci.
1:49:31
Osobní doprovod princezny.
1:49:34
Ano.
1:49:36
Musel jsi udìlat dojem.
1:49:39
- Ano.
- Ale nebyl jsi v tom stanu až tak dlouho.


náhled.
hledat.