Braveheart
prev.
play.
mark.
next.

:22:15
- Spadol ti kameò.
- Skúška mužnosti.

:22:20
Tak to si vyhral.
:22:24
Tak tomu hovorme skúška vojenèiny.
:22:26
Anglièania nám nedovolia cvièi so zbraòami,
a tak používame kamene.

:22:30
Sila vojaka nie je v jeho pažiach. Je tu.
:22:33
Nie. Tu.
:22:42
Hamish?
:22:57
Tu máš, synak. Ukហmu to.
:22:59
- No tak, Hamish.
- Do toho, chlapèe.

:23:04
Do toho.
:23:17
To bol dobrý hod.
:23:19
Áno, to bol.
:23:22
Rád by som ale vedel, èi by si to
dokázal využi tam, kde to treba.

:23:27
Napríklad... v takej bitke.
:23:32
Dokázal by si takýmto hodom rozdrvi chlapa?
:23:34
Teba by som rozdrtil... ako èerva.
:23:39
- Vážne?
- Áno.

:23:42
Dobre, tak do toho.
Chcete, aby ma rozdrtil ako èerva?

:23:49
- Tak poï.
- Ty sa uhneš.

:23:51
- Neuhnem.
- Dobre.

:23:54
Uhne sa.
:23:56
No tak, Hamish.
:23:59
No tak, chlapèe.

prev.
next.