Braveheart
prev.
play.
mark.
next.

:43:04
aby som uplatòoval naše zákony
a nebol pritom príliš prísny.

:43:09
Nenauèili sme sa snáï vïaka tomu
:43:11
ži spoloène
:43:14
v relatívnom pokoji a zhode?
:43:22
A tento... dnešný priestupok
je vašou odplatou za moju zhovievavos?

:43:36
Nedávate mi na výber.
:43:46
Útok na krá¾ových vojakov
:43:49
je totiž ako útok na samotného krá¾a!
:44:08
A teraz
:44:10
nech si sem ten bitkár príde.

prev.
next.