Braveheart
prev.
play.
mark.
next.

1:01:10
Ty sa k tomu povstaniu pripojíš.
1:01:12
Podporíš ho peniazmi z panstiev na severe.
1:01:16
Ja získam priazeò Anglièanov tým,
že povstanie odsúdim

1:01:19
a nariadim odpor z našich panstiev na juhu.
1:01:24
Posaï sa. Zostaò tu chví¾ku.
1:01:34
Tento Wallace...
1:01:37
Nemá ani rytiersky titul. Ale bojuje so zápalom.
1:01:41
A dokáže ¾udí zapáli!
1:01:43
A ty by si chcel vyrazi
do útoku a bojova ako on?

1:01:47
- Ja tiež.
- Možno nadišiel ten správny èas.

1:01:50
Teraz je èas... preži.
1:01:54
Si sedemnásty Róbert Bruce.
1:01:57
Tých 16 pred tebou ti odkázalo
pôdu a titul, pretože nikdy nebojovali.

1:02:04
- Zvolaj schôdzku š¾achticov.
- Tí nerobia niè, len reènia.

1:02:08
A právom. Majú mnoho titulov a pôdu
v Anglicku i v Škótsku, rovnako ako my.

1:02:12
Ty obdivuješ... tohto Williama Wallacea.
1:02:16
Je ¾ahšie obdivova neústupných mužov.
1:02:18
Má odvahu. Ale tú má i pes.
1:02:21
Ale práve schopnos nájs kompromis
robí z muža š¾achtica.

1:02:26
A pochop jedno:
1:02:28
Eduard Dlháò je najkrutejší krá¾,
aký kedy sedel na anglickom tróne.

1:02:32
A nezostane niè z nás,
1:02:35
niè zo Škótska,
1:02:38
ak nebudeme rovnako ne¾útostní.
1:02:41
Vypoèuj našich š¾achticov.
1:02:44
Znalos ich názorov
1:02:46
je k¾úèom k trónu.

prev.
next.