Living in Oblivion
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:22:01
Tady má tu hovìzí specialitu.
1:22:27
Doktore Zamansky...
1:22:30
...prosím volejte klapku 2906.
1:22:34
Doktore Huberte...
zavolejte prosím správci.

1:22:42
Na závìr bych chtìl...
1:22:43
...øíct všem tìm lidem,
kteøí mì pøesvìdèovali...

1:22:45
...a tento film nedìlám...
1:22:49
...tìm, kteøí mi odmítli
na nìj dát peníze...

1:22:52
...tìm, kteøí si nepøeèetli scénáø,
anebo dokonce ani nezvedli telefon...

1:22:57
...mému oblíbenému uèiteli
na filmové akademii...

1:23:01
...který mi radil,
a si hledám práci...

1:23:05
...jako uèitel španìlštiny
nìkde na dívèí univerzitì...

1:23:11
...a...
1:23:13
...Delores del Sorto,
dívce, kterou jsem miloval...

1:23:17
...opravdu moc miloval
na støední škole...

1:23:20
...a která mì opustila...
1:23:22
...kvùli jednomu
universitnímu fotbalistovi...

1:23:26
...všem tìmto lidem
a spoustì dalších...

1:23:29
...bych rád øekl,
že jim dìkuju...

1:23:34
...ale nemùžu...
1:23:37
...protože jim chci
z celého srdce øíct...

1:23:40
"Bìžte do...!"
1:23:50
Tak... konec.
1:23:54
Dobøe, teï vykliïte scénu!
1:23:57
Rekvizitáøi, návrháøi,
pøesouváme se na scénu 31.


náhled.
hledat.