Lord of Illusions
prev.
play.
mark.
next.

:53:06
Da, sunt aici.
:53:09
Nu cunosc numele ãsta.
:53:11
Dar despre Jennifer Desiderio?
:53:15
Nu-mi spune nimic.
:53:17
Trebuie sã închid.
:53:19
Asta e tot?
:53:22
Bine. Uite, o sã
continui investigaþia.

:53:25
Da. Aºa sã faci.
:53:42
"Staþi departe
Poliþia"

:54:04
Ai vãzut vreodatã un om murind?
:54:48
Da.

prev.
next.