Kidzu ritan
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:30:29
Trénuj!
:30:31
A co mám dìlat?
:30:34
Pane.. Mùžete ho nauèit základy?
:30:38
Dobøe. Pojï sem.
:30:40
Poprvé?
Zaujmi postoj!

:30:44
A úder.
:30:46
Rychle!
:30:48
Rychleji! Rychleji!
:30:50
Koncentruj svou sílu do úderu.
:30:54
Poèkej, pojï sem.
Vší silou.

:31:03
Pokud budeš trénovat dennì, nauèíš se to.
:31:06
Do toho!
:31:13
Nedìlej si hlavu se základy.
:31:15
Ty jsou dobrý jen pro amatéry.
:31:17
Dìlej to podle sebe.
Zkus to!

:31:22
Dobrý.
:31:36
Chtìl bych se zeptat,
jestli bychom ten film mohli vidìt znovu.

:31:38
Ano, je to možné.
:31:41
Pane presidente, mùžeme.
:31:48
Ten film nám pøipomene naše mládí.
:31:51
To máte pravdu, pane prezidente!
:31:53
Mùžeme dostat tøi lístky?
:31:57
Dva pro øídící pracovníky a jeden obyèejný.

náhled.
hledat.