Absolute Power
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:54:03
Sakat sakat,
tek baþýna yaþýyor.

:54:05
O da bunu söylüyor,
zaten. Ama...

:54:09
...O'nun katil olduðunu sanmýyorum.
Sadece büyük bir hýrsýz.

:54:12
Ayrýca, savaþ
kahramanlarýyla çalýþmam.

:54:59
Vay be,
çok akýllý olmalýsýn.

:55:02
Efendim?
:55:04
Beni bulmanýz
genellikle bir hafta sürer.

:55:09
Ah, Seth Frank.
:55:11
Resmini gazetelerde görmüþtüm.
:55:14
Luther Whitney.
:55:17
Tanýþtýðýmýza sevindim.
:55:19
Ýmzalý bir itiraf mý istersin, yoksa
önce bir kahve mi içmek istersin?

:55:24
Seni hapse göndermeden önce,
ifadeni okumam gerekir, herhalde.

:55:29
Bir arkadaþým,
Red Bransford'la maç seyrediyordum.

:55:32
Kasabada bir salon iþletir.
:55:35
Bana maçý sorabilirsiniz.
:55:37
Yalan söylüyor olabilirim.
:55:40
Davayý takip ettiniz mi?
:55:42
Evet, ettim.
:55:43
Cinayete bayýlýrým.
:55:46
FBl, bu iþi üstlenebilecek
sadece 5 kiþi olduðunu söylüyor.

:55:49
Elimde bir liste var.
Sen de dahilsin.

:55:52
Keþke öyle olsa.
:55:56
Bu kiþi, gece yarýsý
ön kapýdan girip,...

:55:59
...pencereden iple
dýþarý mý çýktý?


Önceki.
sonraki.