Double Team
תצוגה.
play.
mark.
הבא.

1:28:01
!לא, ג'ק. היא הצילה אותי
1:28:14
.הם אמרו שאתה נהרגת
.הכל בסדר עכשיו, אני כאן, אני כאן-

1:28:29
?סטברוס... היכן הוא
1:28:38
?איפה הבן שלנו
1:28:48
?איפה הבן שלי
.אני יודעת היכן הם נמצאים-

1:28:56
.לך תמצא את הבן שלך
.אני אדאג לה

1:29:02
.תודה לך
.אתה תהייה חייב לי-

1:29:52
.הפטר מהאקדח של, המסיבה נגמרה

תצוגה.
הבא.