Double Team
תצוגה.
play.
mark.
הבא.

1:30:04
...אתה יודע ג'ק
?אני יכול לקרוא לך ג'ק, נכון

1:30:10
אני מתערב שאין אפילו לילה אחד בודד
,שבו אתה יכול לעצום עינייך חזק מספיק

1:30:18
.מבלי לראות את פניו של בני הקטן
1:30:24
.אני אתן לך הזדמנות להציל את בן שלך
1:30:29
.אם אתה תשרוד, אתה תזכה להכיר את בנך
1:30:35
,אבל אם אתה לא תשרוד
.אני אגדל אותו כבן שלי

1:30:42
.אתה יודע, גברים הם חזקים, ג'ק
.אבל טייגרים חזקים יותר

1:30:57
.הזהר בצעדך, ג'ק
1:31:00
זה בסדר אם אתה תדרוך על מוקש, זה יהיה לא
.בסדר אם אתה תוריד את הרגל שלך מהמוקש

1:31:31
!קווין
1:31:36
?מאיפה לעזאזל הוא הופיע
1:31:40
!יאז! הצלבים, הם מוקשים

תצוגה.
הבא.