Double Team
תצוגה.
play.
mark.
הבא.

1:35:01
,התינוק בטוח. בוא נסתלק מפה
.המקום הזה עומד להתפוצץ

1:35:06
.אתה תדאג לבן שלי
.אני אטפל בסטברוס

1:36:57
,רק תרים את רגלך, ידידי הגבוה
.והמוקש הזה יהפוך אותך לצבע אדום


תצוגה.
הבא.