Tomorrow Never Dies
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:55:01
Jsem zvláštì dobrý
v pøedávkování celebrit.

:55:07
Nyní, obávám se, že naše malá...
:55:12
Stampere, pøestaòte mi øvát do ucha.
:55:15
Pane, nemohou
se dostat do auta.

:55:17
To snad nemyslíte vážnì.
:55:20
Zavolali jste už UAMK?
:55:22
Zeptejte se ho,
jak to otevøít.

:55:25
OK, zeptám se.
:55:29
Je mi to velmi nepøíjmené.
Ve vašem autì je èervená krabièka.

:55:33
Chtìjí ode mne, abych zaøídil,
že odemknete to auto.

:55:38
Pøipadám si jako idiot.
Nevím co øíct.

:55:43
Budu vás muset muèit.
Pokud to neudìláte.

:55:46
V tom máte také doktorát?
:55:49
Ne, to je nìco jako mùj koníèek.
Ale jsem velmi nadaný.

:55:53
Ó, vìøím vám.
:55:55
- Auto se otevírá mým mobilním telefonem...
- Ne, pane Bonde! Já to udìlám.

:56:05
#, 3, Odeslat.
:56:18
Poèkejte.
:56:19
Jsem jen profesionál,
který dìlá svou práci.

:56:22
Já taky.
:56:52
Doktore Kaufmane.

náhled.
hledat.