Tomorrow Never Dies
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:46:01
Raketa je plnì naprogramovaná.
Už není možné ji zastavit.

:46:05
Bìhem nìkolika minut
se mùj plán uskuteèní.

:46:08
A velmi dìkuji za vaše úsilí,
:46:11
Britské námoønictvo
teï znièí všechny dùkazy.

:46:14
A já se odtud dostanu
:46:15
ve vrtulníku Carverovo sítì,
která pøinese aktuální zpravodajství.

:46:19
Bude to fantastická show!
:46:22
Mám pro vás mimoøádné zprávy.
:46:30
Zapomenul jste
na první pravidlo masmédií!

:46:36
Dejte lidem to, co chtìjí!
:46:52
T mínus jedna minuta a odpoèítáváme.
:47:09
Puste to pane Bonde...
:47:10
nebo já pustím vaší pøítelkyni.
:47:13
Je po všem Stampere.
:47:15
Nechte ji jít.
:47:17
Mezi mnou a vámi to neskonèilo.
:47:20
Jamesi, zkus ty rozbušky.
:47:23
Vyøadí raketu.
:47:24
Nikdy se nehádej se ženou.
Má vždycky pravdu.

:47:41
T mínus 40 sekund.
:47:50
Za Carvera!
:47:54
A Kaufmana!

náhled.
hledat.