Tomorrow Never Dies
prev.
play.
mark.
next.

:36:01
Dámy a páni,
ideme za 5, 4, 3,

:36:06
2...
:36:08
Dobrý veèer.
:36:10
Dnešné vysielanie malo by
oslavou dokonèenia

:36:14
Carverovej Globalnej
Satelitnej Siete.

:36:18
Ale, ako všetci viete,
:36:20
vypukol hrozný konflikt v
juhoèínskom mori,

:36:25
ktorý by mohol
:36:27
znièi všetkých ¾udí na Zemi.
:36:31
Chcem uisti svojich divákov,
že ja, Elliot Carver,

:36:36
som hovoril s premiérmi v Londýne
:36:40
a Pekingu...
:36:46
To je zvukotesná miestnos, pán Bond.
:36:48
Nikto vás nebude poèu krièa.
:36:54
- Nadviazali sme kontakt.
- Znepríjemnite mu život.

:37:00
Budem tam za chví¾u.
:37:04
..s ich tlaèovinami
:37:06
a satelity ktoré pokrývajú celú...
:37:13
Zdá sa, že vás zaujíma èinnos
pána Carvera.

:37:19
Chce vedie preèo.
:37:21
Pýtate sa preèo som to urobil?
:37:24
Odpoveï je prostá: moc.
:37:27
Moc preniknú do najzapadnutejších
kútov sveta,

:37:33
lepšie porozumenie medzi ¾udmi
tejto skvelej planéty.

:37:37
Trochu mu upravíme vizáž.
:37:47
Èo oèakávam na oplátku?
:37:50
Celosvetovú nadvládu.
:37:53
Absolútnu, totálnu
celosvetovú nadvládu.

:37:57
ale nie nad vládami alebo
náboženstvami alebo ideológiami.


prev.
next.