Tomorrow Never Dies
prev.
play.
mark.
next.

1:36:04
Ah, sleèna Lin.
1:36:06
Vaši krajania sú tak ústretoví,
sú ve¾mi odhodlaní nestrati tvár.

1:36:11
Vedia, že ste tu.
Budú vás h¾ada.

1:36:15
Pod¾a nášho radaru
1:36:18
sa zdá, že vaše MiGy chcú
napadnú Britskú flotilu za...?

1:36:22
9 minút sú dostrel.
1:36:25
Aj keby ma h¾adali,
1:36:29
nemôžu ma vidie na
nevidite¾nej lodi.

1:36:33
Ani vás. Ani vášho priate¾a,
zosnulého kapitána Bonda,

1:36:39
ktorý je na ceste na dno
Juhoèínskeho mora.

1:36:44
Je moja nová kotva.
1:36:58
Patetické.
1:37:03
Èo sa preboha deje?
1:37:06
Správa od 007, potvrdená
mojím èínskym náprotivkom.

1:37:11
H¾adajte loï skoro
nevidite¾nú pre radar.

1:37:16
Èíòania nie sú nepriate¾.
1:37:19
Carver si robí z oboch
strán bláznov.

1:37:26
- Správa z Admirality.
- Pozrite sa na toto.

1:37:31
Zachytil radar nieèo ve¾mi malé?
1:37:35
- Èln, periskop?
- Nie, pane.

1:37:37
Nevidite¾ná loï -
to snáï nie.

1:37:47
To, èoho sa stanete svedkom,
sleèna Lin,

1:37:49
nie je ani tak raketový útok,
1:37:52
ale zaèiatok nového poriadku.
1:37:54
Za 5 minút, keï vaši
krajania napadnú Britov,

1:37:59
oplatím to za
drahé staré Anglicko


prev.
next.