Tomorrow Never Dies
prev.
play.
mark.
next.

1:48:20
Znovu meškáte, pán Bond.
1:48:24
To je vᚠzlozvyk.
Nemôžte niè robi.

1:48:36
T mínus 2 minúty a poèítam.
1:48:40
Strela ja plne naprogramovaná.
Nemôžte to zmeni.

1:48:45
Za pár minút sa môj plán uskutoèní.
1:48:48
A predovšetkým vïaka vašej snahe,
1:48:51
Britské námorníctvo znièí dôkazy.
1:48:53
A ja budem
1:48:55
zo svojej helikoptéry všetko sledova.
1:48:58
To bude fantastický program!
1:49:02
Mám pre vás jednu správu.
1:49:11
Zabudli ste na prvé pravidlo masmédií!
1:49:16
Dajte ¾uïom, èo chcú!
1:49:34
T mínus 1 minúty a poèítam.
1:49:51
zahoïte to, pán Bond...
1:49:52
ináè zahodím vašu priate¾ku.
1:49:55
Je koniec, Stamper.
1:49:57
Nechaj ju ís.
1:49:59
Pre mòa nie.

prev.
next.