Tomorrow Never Dies
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:13:02
"Stealth" bir gemi radarlarca görünmez olabilir,
ama deniz matkabý öyle deðil.

:13:10
Mig'lerin bi sonraki geçiþlerinde fýrlatacaðýz.
:13:13
Ýngilizler onun bir
Çin deniz torpidosu olduðunu düþünecektir.

:13:16
Raporumu vermeliyim.
:13:22
Stamper'dan Hamburg'a.
Birince aþama uygulamada.

:13:26
Geliþmeleri tekrar bildireceðim.
:13:36
- MiG'ler yeni bir sorti yapýyorlar.
- Þov baþlasýn.

:13:38
Deniz matkabý yerini aldý.
:13:52
Matkabý çalýþtýrýn.
:13:55
Matkap uçlarý çalýþtýrýldý.
:14:01
- Salýn gitsin.
- Deniz matkabý yola çýktý.

:14:10
Yeþil 3-0. Torpido, torpido, torpido.
:14:14
Gözetleme Subayý, saða keskin dönüþ,
141.

:14:16
Hiçbir sonar temasý yoktu efendim.
MiG'ler býrakmýþ olmalý.

:14:22
- Yön sabit. Çarpacak.
- Sýký tutunun, tutun, tutunun.

:14:34
- Hedef 1200.
- Týk, týk.

:14:53
Üst kata çýkalým.

Önceki.
sonraki.