Tomorrow Never Dies
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:16:10
MiG'lere de bi füze verelim.
:16:25
Radyo-sessizliðini koruyun.
:16:33
Bildirdikleri son mesajlarý, efendim.
:16:37
Bay Gupta'nýn o kodçözücü
ile küçük hile iþe yaradý.

:16:40
Son pozisyonlarý olarak
buradan 70mil ilerisini bildirmiþler.

:16:43
Ýngiliz Donanmasý onlarý asla bulamaz.
:16:47
Denizde kurtulanlar var .
:17:04
Bay Stamper.
Manþetlerle oynuyordum da.

:17:08
Kurtulanlarýn tam sayýsýný
kesin olarak bilmeliyim.

:17:11
Bir toplantýya geç kalýyorum.
Doðru mermileri kullandýðýnýzdan emin olun.

:17:15
Evet, efendim.
:17:18
Leziz.
:17:47
Kurtarma operasyonunu baþlatýn.
Dalgýçlarý Devonshire'a gönderin


Önceki.
sonraki.