Tomorrow Never Dies
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:18:14
Bay Gupta, birinci aþama tamamlandý.
:18:28
Günaydýn, benim altýn arayýcýlarým.
:18:30
"Carver Media Group" olarak bugün
dünyaya nasýl bir kargaþa vereceðiz? Haberler?

:18:35
Pakistan'da sel, Paris'te isyan
ve Kaliforniya'da uçak kazasý.

:18:40
Mükemmel. Bay Jones,
yeni yazýlýmýmýzý yayýnlamaya hazýr mýyýz?

:18:45
Evet, efendim. Emrettiðiniz gibi içi bi ton hatayla dolu.
:18:48
insanlar yýllar boyunca
yeni sürümleri almaya mecbur kalacaklar.

:18:51
Harikulade.
Bay Wallace, Baþkan'ý arayýn.

:18:55
Eðer kablolu yayýnlardaki vergi oranlarý düþürecek kanunu onaylamazsa,...
:18:58
bir ponpon kýzla otel odasýndaki
görüntülerini yayýnlayacaðýmýzý söyleyin.

:19:02
Zekice.
:19:03
- Bu arada, imzalar imzalamaz, görüntüleri yayýnlayýn.
- Artýk ölü sayýlýr.

:19:08
Pardon.
:19:10
- 7 nolu görüntü hattýnda.
- Bay Stamper.

:19:15
Ýkinci aþama devam ediyor.
Video görüntüleri bende.

:19:18
Kendim görmedim, ama
oyunculuðun çok iyi olduðunu söylüyorlar.

:19:22
Ayrýca manþetleriniz için 17 de kurtulan var.
:19:26
Ýyi iþti, Stamper.
:19:29
- Teþekkürler.
- Lafý olmaz.

:19:32
Güvenli bir yerde saklandýðýndan emin ol.
:19:35
Bayanlar ve baylar, baskýyý durdurun.
:19:40
Bu çok taze.
:19:42
Kaderin garip bir cilvesi sonucu,
mükemmel bir hikayemiz oldu...

:19:46
...hem de uydu haberleri aðýnýn
açýlýþýný yapacaðamýz böyle bir gecede.

:19:50
Görünen o ki; Güney Çin denizi'nde
küçük bir kriz kývýlcýmlanýyormuþ.

:19:55
Gazetelerde tam sayfa haberler istiyorum,
magazin hikayeleri, kitaplar,...

:19:59
filmler, TV-þovlarý, radyo programlarý istiyorum!

Önceki.
sonraki.