Tomorrow Never Dies
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:41:04
Çok mu yakýndým?
:41:10
Rahatýný kaçýracak kadar mý yakýndým?
:41:25
Evet.
:42:12
Seni özledimu.
:42:21
- Ne buldun?
- Bankadaki ana bilgisayara sýzabildim.

:42:24
SSL2 þifreleme sistemi kullanýyorlar, 128...
:42:27
Teknik terimlerle kafamý þiþirme, lütfen.
:42:30
Bond'un mükemmel bir iþ geçmiþi var.
Her iþte baþarýlý. Referanslarý kusursuz.

:42:34
- Yani?
- Hükümet Ajaný.

:42:37
Ben buna "Gupta'nýn
Yaratýcý Anormallik Kuralý" derim.

:42:40
Eðer birþey gerçek olamayacak kadar
kusursuz ise, gerçek deðildir.

:42:44
Sence karým biliyor mudur?
:42:50
Çok fazla karmaþa var,
ancak ortam gürültüsünü kýsabilirsek...

:42:54
Söylesene hala yastýðýnýn
altýnda bir silahla mý yatýyorsun?

:42:59
Tekrar oynat.

Önceki.
sonraki.