Tomorrow Never Dies
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:51:05
Geliyor.
:51:12
Parmakizi kontrolü onaylandý.
:51:21
Lütfen güvenlik sistemi seviyesini seçin.
:51:46
Kodçözücüyü bulduðunuzda bana söyleyin.
Hemen beni arayýn.

:51:55
..görüþmelerdeki ayrýlýklarýn çözümü için
baþkan,

:51:59
her iki tarafýn da acýlarýný hissettiðini söyledi.
:52:02
Ve yeni aldýðýmýz bir habere göre:
Paris Carver'in ölüm haberini vermekten üzüntü duyuyoruz...

:52:07
Bildiðiniz gibi kendisi,
bu network'ün de sahibi olan Elliot Carver ile

:52:11
... evlendikten sonra uluslarasý bir üne kavuþmuþtu.
:52:15
Almanya, Hamburg'daki
polis yetkililerinin verdiði bilgilere göre...,

:52:18
...Bayan Carver, bu sabah
bir otel odasýnda ölü bulunmuþ...

:52:20
..."uygunsuz bir þekilde"
demekle yetinen polis yetkilileri

:52:24
daha fazla bilgi vermekten kaçýnýyorlar.
:52:27
Soruþturma raporunun önümüzdeki 3 gün içinde hazýrlanacaðý açýklandý.
:52:33
Bayan Carver'in cesedinin yanýnda bir de,
kimliði tesbit edilemeyen erkek cesedi bulunmuþ,

:52:36
... görünüþe göre kendi silahýyla vurulmuþ.
:52:40
Özel jetine ulaþtýðýmýz...
:52:41
Tam kafanýza temiz bir niþan aldým, Bay Bond.
:52:44
Ayaða kalkýn... yavaþça.
:52:47
Silahýnýzý býrakjn ve bana doðru gönderin, tamam?
:52:51
Polis bu cinayet/intihar olayý
hakkýnda yorum yapmaktan kaçýnýyor.

:52:55
Güzel. Þimdi yataða uzanýn, Bayan Carver'ýn yanýna.
:52:59
Bay Carver'a en içten duygularýmýzý sunuyoruz.

Önceki.
sonraki.