Tomorrow Never Dies
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:07:44
Hala "düþmanca elegeçirme" ile mi ilgileniyorsun?
1:07:47
Bankacýlýkta en çok,
sýk seyahat imkaný olmasýný seviyorum.

1:07:53
Botu getirin.
1:07:56
Ne bekliyorsun?
1:08:09
Þunlarý sudan çýkarýn.
1:08:25
Bilmesem, beni takip ediyorsunuz
derdim, Bay Bond.

1:08:29
Ama kabul etmelisin ki;
aramýzda sýký bir bað oluþtu.

1:08:34
Umarým, uzun sürmez.
1:08:40
baþka bir Carver binasý.
1:08:43
Bilmesem, büyük bir kompleks olduðunu söylerdim.

Önceki.
sonraki.