Tomorrow Never Dies
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:20:06
Sabunu verebilir misin?
1:20:11
Þurada.
1:20:16
O kancayla gayet baþarýlýydýn.
1:20:18
Sert bir çevrede büyümekten geliyor.
1:20:22
- Sende motorda iyiydin.
- Þey...

1:20:25
...aslýnda pek büyümemekten geliyor.
1:20:28
Þimdi. Müsaade edersen.
1:20:31
Sakýn biþey düþünmeyin, Bay Bond.
1:20:33
Sözüm meclisten dýþarý,
sanýrým baðlantýya girebiliriz.

1:20:38
- Elele mi verelim?
- Birbirimize daha yakýn olalým.

1:20:42
Belki General Chang'ýn peþine birlikte düþebiliriz.
1:20:47
Senin sýran. Saçýmý yýkadýðýn için teþekkürler.
1:20:52
Ben yalnýz çalýþýrým.

Önceki.
sonraki.