Tomorrow Never Dies
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:24:03
Hayýr. "Görünmez gemi". Farkedilmeden
Devonshire'a ulaþabilmelerinin tek yolu buydu...

1:24:07
... böylece o matkabý
cephane odasýna kadar sokabildiler.

1:24:10
Hatýrladýn mý? O gemiden bir Cruise füzesi çaldýlar.
1:24:13
Ve Planlarý bu geceyarýsýna çektiðinden bahsetmiþti.
1:24:16
Evet, öyle demiþti.
Karanlýktan da faydalanarak...

1:24:19
... Görünmez gemisini
Ýngiliz filosunun yanýna kadar sokacak...,

1:24:22
ve füzeyi Çin'e fýrlatacak.
1:24:25
- Ve biz de misilleme yapacaðýz.
- Ve Carver da görüntüleri alacak.

1:24:29
- Pekin'i uyarmalýyým.
- Hayýr. Ýki hükümeti de uyaralým.

1:24:32
Býrakalým konuþsunlar.
Geminin yerini bulmak için bize zaman kazandýrýr.

1:24:36
Ayaða kalk.
1:24:58
Týpký evim gibi. Sen malzemeyi getir.
Ben mesajý göndereyim.

1:25:07
Tekrar düþündüm de... sen yaz.
1:25:11
Önce gemiyi bulmalýyýz.
1:25:14
general Chang'ýn kontrolündeki liman ve koylardan,...
1:25:17
22'si çok kalabalýk yerleþimler.
1:25:20
Geriye gemiyi saklayabileceði 14 yer kalýyor.
1:25:23
Gündüz onu görebilirsin.
Radarlara görünmüyor olabilir ama göze deðil.

1:25:30
Çok güzel.
1:25:32
Yani onu öyle bir yere saklamalý ki...
1:25:35
Devonshire'a saldýrýp geri dönebilmeli,
sadece bir gece içinde.

1:25:38
- Bu biraz tanýdýk görünüyor.
- Biz de biraz geliþme gösterdik.

1:25:42
- Siz mi, gerçekten?
- OK, 4 saat gidiþ ve 4 saat dönüþ.

1:25:48
Geminin saatte 30knot ile gittiðini varsayarsak.
1:25:54
Hep Çin teknolojisine hayran kalmýþýmdýr.
1:25:58
Buna göre, gemiyi saklayabileceði 4 yer kalýyor.

Önceki.
sonraki.