Tomorrow Never Dies
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:28:24
- "Stealth"i görebiliyor musun?
- Hayýr.

1:28:27
Ýyice geç oluyor,
ve bu da körfezdeki en son koy.

1:28:38
Evet, iþte bu.
1:29:07
- Zamanlayýcýlarý 10 dakikaya ayarla.
- Gemi patlamadan önce terketme süresi.

1:29:12
Batmasa bile, radarlarda görünür.
1:29:15
- Filolarýmýz iþi bitirir.
- Eðer mesajýmýzý almýþlarsa.

1:29:18
- Hadi atla.
- OK.

1:29:36
Tam iki filonun ortasýndayýz.
1:29:38
Her iki filonun da öncülerine birer füze fýrlatabilir.
1:29:42
Çinliler, Ýngilizlerin kýlýçlarýný çektiðini düþünür.
1:29:45
Ýngilizler de, Çinlilerin kavga arandýðýný.
1:29:49
Ve medya da soðukkanlý, tarafsýz manþetler saðlar.
1:29:55
Þov baþlasýn.

Önceki.
sonraki.