Tomorrow Never Dies
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:37:01
112 derece yanda.
1:37:04
Sinyal çok zayýf. Menzili ölçemiyoruz,
ama bir saniye önce orada deðildi, efendim.

1:37:08
Yeoman, tüm gemilere bildir:
"Her ne olursa olsun, Çinlilere ateþ etmeyin."

1:37:12
Çinlilere de açýktan þu mesajý geç: "Bilinmeyen bir gemi tesbit ettik..."
1:37:16
Þu yangýný söndürün!
1:37:19
Aþaðý inin ve füzeyi koruyun.
Oh, ve siz, Mr Stamper,...

1:37:22
...bi zahmet þu pislikleri geberttir misiniz?
1:37:41
Ýyi iþ.
1:37:46
- Hýzlanýyorlar.
- O gemiyi durdurmalýyýz.

1:37:49
- Makine dairesi ile ilgilenebilir misin?
- Elbette.

1:37:52
Ýyi. Yap o zaman ve gemiyi terket.
1:37:55
Ben füzeyi durduracaðým.
1:38:06
Kaptan, efendim,
Çin Filo Komutaný'ndan bir mesaj var.

1:38:09
"Kraliyet Donanmasý öncü grubuna.
Bizim ekranlarýmýzda da bilinmeyen bir gemi var."

1:38:14
"Çin'e yönelmediði sürece ateþ etmeyeceðiz."
1:38:16
"O zamana kadar sizindir.
Ýyi avlar."

1:38:18
Þimdi, kaptan, o þey her ne #$%& ise batýrýn hemen.
1:38:22
Anlaþýldý, efendim.
PWO, Sinyal füze kilitlenmek için zayýf mý?

1:38:25
- Evet, efendim.
- Pekala. demekki eski yöntemleri kullanacaðýz.

1:38:36
Bond bizi açýk hedefe çevirdi.
1:38:38
Kendisiyle birlikte. Kaçýþ yöntemi uygulayýn.
1:38:43
Füze gerisayýmýný da acilen hazýrlayýn.
1:38:45
Fýrlatma iþlemi baþlatýldý:
Fýrlatmaya 5 dakika ve devam ediyor.

1:38:49
Fýrlatmaya 5 dakika ve devam ediyor.
1:38:53
Efendim, 48knot hýza çýktýlar.
2 dakika içinde görüþ menzilinden çýkacaklar.

1:38:57
Ateþe devam. Onu yavaþlatmalýyýz.

Önceki.
sonraki.