Tomorrow Never Dies
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:48:41
M, Bedford Carver'ýn gemisiyle birlikte yokolduðunu
rapor ediyor. Galiba James halletmiþ.

1:48:48
Moneypenny, þunlarý not al:
"Elliot Carver kayboldu, boðulduðu sanýlýyor...

1:48:52
...Güney Çin Denizi'nde SüperLux yatýyla
yaptýðý bir gezi sýrasýnda."

1:48:58
"Ayrýca bölgedeki yetkililer
medya devinin intihar ettiðini düþünüyorlar."

1:49:13
Kumandan Bond... Albay Lin.
1:49:17
Burasý HMS Bedford.
1:49:22
Orada mýsýnýz?
1:49:26
Bizi arýyorlar, James.
1:49:30
Biraz daha saklý kalalým.
1:49:40
Altyazý Canavarý
.-= Ma n u s H =-.


Önceki.
sonraki.