Dark City
prev.
play.
mark.
next.

1:19:08
Atëjo laikas, daktare.
Pakeisk prisiminimus.

1:19:14
Iðjunkit.!
1:19:17
Iðjunkit visiem laikam.
1:19:34
Kà darai?
1:19:36
Jie nori pakeisti tavo
prisiminimus savais.

1:19:42
Jie nori paversti tave
vienu ið jø...

1:19:44
kad pasinaudotø tavo siela.
1:19:46
Bet að turiu kità sumanymà.
1:19:52
Pradëkit, Daktare.
Jokiø daugiau nepaklusnumø.

1:19:55
Man labai gaila.
Skausmas truks tik akimirkà.

1:20:10
Atmink, Dþonai.
1:20:13
Tu pakilsi á didesnes aukðtumas.
1:20:15
Vienà dienà tu suprasi.
1:20:19
Atmink.
1:20:21
Mokslo ðaknys karèios,
vaisiai saldûs.

1:20:24
Atmink,
niekada nekalbëk su nepaþystamais.

1:20:28
Atmink, Dþonai.
1:20:29
Turbût stebies, kodël nuolat
pasirodau tavo prisiminimuose.

1:20:32
Nes að pats save ten
áterpiau.

1:20:35
Jie buvo sukurti tam,
kad iðmokinèiau tave apie Svetimus.

1:20:39
Sukaupiau tau gyvenimo þinias
viename ðvirkðte.

1:20:45
Tu iðgyvensi, Dþonai.
Turi rasti jëgø savyje.

1:20:49
Ir triumfuosi.
1:20:52
Atmink.
1:20:53
-Sveikas, Dëde Karlai.
-Dþonuk!

1:20:59
Laikykis, Dþonai.
Galbût kada nors að dirbsiu tau.


prev.
next.