Urban Legend
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:25:03
Öyle ise sen ve Michelle
arkadaþ mýydýnýz?

:25:07
- Peki ne oldu?
- Bu konuda konuþmak istemiyorum.

:25:12
Açýlmak istememeni anlayabiliyorum.
:25:16
Ama bilmeni isterim ki, senin þu
anda neler hissettiðini biliyorum.

:25:22
- Biliyor musun?
- Tabii ki.

:25:26
Ben de bir yakýnýmý kaybetmiþtim.
:25:32
Kýz arkadaþým ...
:25:36
- O öldü.
- Çok üzgünüm.

:25:43
Bir süredir hastaydý.
Onun bir ...

:25:48
... sendromu vardý.
:25:52
Bu olaydan sonra, uzun bir süre
baþka birine yaklaþmaktan çekindim.

:25:58
Ama birden aklým baþýma geldi:
'' Niçin bu kadar bencil oluyorum?''

:26:02
- Kalbim çok yoðun sevgi ile dolu.
- Gerçekten mi?

:26:07
- Ve senin de sevgiye ihtiyacýn var.
- Benim mi?

:26:11
Yalnýzsýn.
Açýlmaya ihtiyacýn var.

:26:16
- Bir erkek bu sorunlarý çözebilir.
- Ve herhalde bu erkek de sensin?

:26:23
Biliyorsun.
:26:27
Ýyi denemeydi. Bu insanlýk taklidi
olarak fena sayýlmaz.

:26:32
Korkmaný anlýyorum, ama artýk
korkman gerekmiyor.

:26:37
- Sevmekten korkma.
- Arabayý çalýþtýr, þimdi.

:26:41
Sana yardým etmeye çalýþýyorum. Bir
þirret gibi davranman gerekmiyor.

:26:45
Þaka yapmýyorum, inan bana.
:26:50
Bunu bir daha düþünmek istemez misin?
Sadece yardým etmeye çalýþýyorum

:26:54
Bir morarmýþ göz mü yoksa iki mi,
Damon sen karar ver.


Önceki.
sonraki.