American Beauty
תצוגה.
play.
mark.
הבא.

:21:50
אנג'לה
?הלו? הלו

:22:09
?הלו -
?למה התקשרת אליי -

:22:11
.אני לא
:22:13
הטלפון שלי בדיוק צילצל
.עניתי, ומישהו ניתק לי

:22:15
.חייגתי כוכבית 42 והגעתי אליך -
.הייתי במקלחת -

:22:23
!גועל נפש
:22:41
!ריקי ! ארוחת בוקר
:22:45
.אני כבר בא
:22:55
.אמא -
.הלו -

:22:57
?אני לא אוכל קותלי חזיר, זוכרת

תצוגה.
הבא.