American Beauty
תצוגה.
play.
mark.
הבא.

:39:08
.ברוכים הבאים לסרטי הווידאו הביתיים הכי משונים של אמריקה
:39:35
?ריקי
:39:38
אני בא, אבא
:39:41
אתה יודע שאני לא אוהב
.דלתות נעולות בבית שלי, ילד

:39:49
.אני מצטער. נעלתי אותה בטעות
:39:54
?אז מה העיניינים
:39:58
אני צריך דגימת שתן
:40:01
.וואו
:40:03
.כבר עברו שישה חודשים
:40:06
?אוכל לתת לך אותה בבוקר
.כרגע השתנתי

:40:09
.אני משער שכן
:40:15
...אתה יודע
:40:24
.לילה טוב, בן

תצוגה.
הבא.