American Beauty
תצוגה.
play.
mark.
הבא.

:50:00
מכיוון שמבחינה טכנית מדובר ברישום כוזב
:50:02
אני בטוח שכמה מהמפרסמים
והמו"לים היריבים גם הם

:50:05
.ירצו לדעת על זה
.שלא לדבר על אשתו של קרייג

:50:11
?מה אתה רוצה
.משכורת של שנה עם הטבות -

:50:15
.זה לא יקרה
:50:19
.מה דעתך שאוסיף לזה גם קצת הטרדה מינית
:50:22
?נגד מי
:50:26
נגדך
:50:27
האם אתה יכול להוכיח שלא
הצעת להציל את המשרה שלי

:50:31
?בתנאי שאתן לך למצוץ לי
:50:38
.שמוק מטורלל שכמוך
:50:43
לא. אני סתם ברנש פשוט
:50:46
.שאין לו מה להפסיד
:50:53
.כן
:51:00
.קרולין
.באדי -

:51:03
.צר לי שנאלצת לחכות
:51:07
.כריסטי נסעה לניו יורק הבוקר
:51:10
.בואי נגיד שהיה קצת בלאגן בבית
:51:13
?מה היא עושה בניו יורק
.היא עוברת לשם -

:51:16
.כן, אנחנו נפרדים
:51:18
.באדי. אני כל כך מצטערת
:51:21
,כן. לפי דבריה
:51:24
,אני ממוקד מדי בקריירה שלי
:51:27
...כאילו שהדחף להצליח
:51:29
.הוא איזשהו פגם באופי
:51:33
היא בהחלט ניצלה את סגנון החיים
שההצלחה שלי איפשרה לה

:51:41
.זה לטובה
:51:44
כשראיתי אותך באותו ערב במסיבה
.נראית מאושר בהחלט

:51:49
.תקראי לי משוגע
:51:51
אבל הפילוסופיה שלי שעל מנת להצליח
:51:56
.עליך להקרין תדמית של הצלחה כל הזמן

תצוגה.
הבא.