American Beauty
תצוגה.
play.
mark.
הבא.

1:08:00
!?איך נכנסת לשם
1:08:02
!?איך? איך
1:08:06
!קדימה, קום
1:08:10
!תילחם בחזרה, שפן קטן
1:08:12
!לא אדוני, לא אלחם בך
?איך

1:08:15
?איך נכנסת לשם
.פרצתי את המנעול אדוני

1:08:18
?מה חיפשת? כסף
?אתה שוב על סמים

1:08:21
לא, אדוני. רציתי להראות
.לחברתי את הצלחת הנאצית שלך

1:08:25
?חברה
1:08:27
.כן, אדוני. היא שכנה
1:08:42
.שמה ג'יין
1:09:03
.זה לטובתך, ילד
1:09:08
אין לך כבוד לחפצים
.של אנשים אחרים ולסמכות

1:09:12
.כן, אדוני. אני מצטער
1:09:14
!אתה לא יכול לעשות כל מה שמתחשק לך
1:09:18
.אתה לא יכול
.בחיים יש כללים

1:09:21
.כן, אדוני
1:09:25
יש צורך בסדר. יש צורך
1:09:29
,במשמעת. - כן אדוני
.תודה על כך שאתה מנסה ללמד אותי

1:09:32
אל תתייאש ממני, אבא
1:09:45
!שלא תעז להיכנס לשם

תצוגה.
הבא.