American Beauty
תצוגה.
play.
mark.
הבא.

1:42:24
?אתה פוחד
1:42:27
.אני לא פוחד
1:42:32
הורי ינסו למצוא אותי
1:42:35
שלי לא
1:42:57
זו הפעם הראשונה שלי
1:43:02
.את מתלוצצת
1:43:05
.אני מצטערת
1:43:07
אני עדיין רוצה לעשות את זה
1:43:09
אני רק... חשבתי להגיד לך
1:43:12
למקרה שתשאל את עצמך למה
1:43:15
לא הייתי... טובה יותר
1:43:30
?מה קרה
1:43:38
חשבתי שאמרת שאני יפה
1:43:42
את יפיפייה
1:43:46
את כל כך... יפה
1:43:53
ואני הייתי יכול
להיות ממש בר מזל

1:43:58
אני מרגישה כל כך מטופשת

תצוגה.
הבא.