End of Days
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:33:00
Ale já nechci být lepší nebo horší,
chci být normální

:33:03
Chci normální život
Musíš mít trpìlivost

:33:07
Všechny dobré vìci pøijdou,
uvidíš

:33:17
Omluvám se,
ale už máme zavøeno

:33:20
Chtìl bych s vámi mluvit
o Thomasi Aquinasovi

:33:23
Otèe, prosím,
Potøebuju tì dole
Vezmi si tohle

:33:26
Otèe, prosím
Jdi

:33:30
Už jsem to øíkal policii
Thomas byl mùj pøítel a kolega

:33:34
Nemìl nic spoleèného s tím,
co se stalo dnes

:33:37
Nikdo jiný na tom
požádním žebøíku nebyl

:33:39
Nerozumíte mi
Rozumím tomu, že mì støelil
a to se mi nelíbí

:33:43
Støílel na vás?
Ne, støílel na mého klienta

:33:46
Ocitnul jsem se mezi ním a støelou
Kdo byl vᚠklient?

:33:49
To teï není dùležité
To co chci vìdìt je,
proè by se knìz snažil nìkoho zabít?

:33:53
Tys pil
Už 14 let nepiju
A teï jsem si toho všimnul

:33:57
Hmm, dobøe
Vᚠpøítel a kolega,
pracoval pro nìkoho?

:34:01
Ano, pracoval pro Boha
:34:03
Takže to Bùh mu øekl,
aby zabil toho investièního bankéøe?

:34:05
Je toho moc, co nevíte
Myslíte si, že jste vidìl všechno?

:34:08
Nevidìl jste
Jsou vìci, o kterých se vám ani nesnilo

:34:10
Tam venku je další svìt
Thomas ho vidìl a to ho znièilo

:34:14
Taky jsem toho dost vidìl,
ale nic tak hrozného,
aby mì to donutilo si uøíznout jazyk

:34:19
Hmm, dobøel,
poèkejte pár dní
Co se stane za pár dní?

:34:22
Øekl vám Thomas o té dívce?
:34:27
Ne
Vidím, vy nevìøíte v Boha, že?

:34:32
Vìøil jsem, ale teï už ne
:34:35
Co se stalo?
:34:38
Mìli jsme rozdílné názory
:34:40
Já chtìl, aby má žena a dcera žily,
on si to nemyslel

:34:44
Je mi líto slyšet o vaší ztrátì
Možná je èas, abyste obnovil vaši víru

:34:50
Ta dívka
:34:52
Je v problému?
Potøebuje pomoc?

:34:55
Mám plno vìcí na práci
Omluvte mì
Omluvte mì

:34:58
Mám ještì hodnì otázek,
jestli vám to nevadí
Mám pro vás taky otázku


náhled.
hledat.