End of Days
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:39:13
Co se dìje, dítì?
Co se stalo?
Mìla jsem sen

:39:16
Zase si pro mì pøišel
Je to jen sen, andílku

:39:19
Cítila jsem ho blíž
:39:27
Po celé zemi
byla Národní garda...

:39:29
povolána do služby
pro pøípad...

:39:31
Starosta si pøál, aby
všichni obèané i policie...

:39:33
zùstali v klidu bìhem nadcházejících svátkù
:39:35
Stále neexistuje pro krev nalezenou
na rukou sochy malého Ježíška,

:39:38
Michelangelovy
známé sochy Piety--

:39:41
...atmosféra strachu a paniky,
náhodné akty násilí...

:39:43
jsou pøièítány
satanistickým kultùm,
které se nejspíš snaží

:39:46
narušit oslavy pøíchodu
Nového roku po celém svìtì

:39:48
Tady v New Yorku--
:40:05
Omlouvám se, pane,
ale nemùžete jít dovnitø

:40:08
Á, ten malej kluk, kterýho si zneužil,
je z tebe poøád cítit

:40:15
Pamatuješ si komu sloužíš? Hmm?
:40:36
Otevøi oèi, Thomasi
:40:48
Podívej
Podívej se do tváøe
toho, kdo tì strašil ve snech celé tisíciletí


náhled.
hledat.