End of Days
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:41:10
Øíká se, že dokážeš
vidìt budoucnost Thomasi.

:41:14
Pak musíš pøesnì vìdìt,
co s tebou udìlám

:41:20
Ani nevím, co doufáme,
že z toho chlápka dostaneme

:41:23
Zatracenì, vždy nemá jazyk
Mùže psát

:41:53
A do prdele
:41:56
Stále nemáme vysvìtlení...
:41:59
pro devastující exploze,
které pøed dvìmi noci otøásly støedem mìsta

:42:03
Vyšetøující z New Yorkského požárního oddìlení
:42:05
stále ještì nemají zdùvodnìní,
:42:09
proè restaurace vybouchla a tak v ní
zemøelo minimálnì 35 lidí

:42:14
Hej, zmrde,
koukej kudy jdeš
Hej, líbí se mi tvé trièko

:42:17
Vyser si, chlape!
:42:24
Hej, dítì
:42:28
Pìkný trièko

náhled.
hledat.