End of Days
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:01:04
To není nutné
Nemáte tu žádné nepøátele

1:01:07
Tím si nejsem tak docela jistý
Tahle dívka byla právì napadena
vašimi lidmi

1:01:10
Vaši Vatikánští rytíøi ji skoro zabili
Vatikánští rytíøi?

1:01:14
Ó, mùj bože
1:01:16
Hmm, to nejsou mí lidé
Myslí si, že dìlají boží práci

1:01:19
Ale to nedìlají
Chci vìdìt, co se tu dìje

1:01:21
a chci to vìdìt teï hned!
Dej pryè tu zbraò

1:01:24
Vidìl vás nìkdo vejít?
1:01:26
Ne
Dobøe, mìli bychom tu být v bezpeèí

1:01:30
Podle spisù nemùže vidìt
do domì Pána

1:01:35
Kdo nemùže?
Možná jste pøipraven uvìøit

1:01:56
Její ruce se zahojily
To je síla víry

1:01:59
Kdo to je?
Polská selka

1:02:01
Asi pøed dvìma týdny
upadla do tranzu

1:02:03
a zaèala mluvit v jazyce,
který by ani nemìla znát

1:02:06
Vyøkla proroctví o konci svìta
Konci svìta?

1:02:10
O znièení lidstva a
vládì temnot nad celou Zemí

1:02:13
Proè už nepøestanete mlít tyhle
náboženský kecy a neøeknete nám,
co se tu sakra dìje?

1:02:16
Kdo po ní jde?
Dobøe, pokud mi dovolíte,
pokusím se to vysvìtlit

1:02:21
Víte nìco o èísle ïábla?
1:02:24
Zjevení svatého Jana?
Z jeho snù?

1:02:26
666?
Èíslo ïábla není 666

1:02:30
Ve snech jsou èísla èasto
vzhrùru nohama a zrcadlovì

1:02:34
Takže 666 se zmìní
na 999

1:02:39
Jako v 1 999,
roce jeho návratu

1:02:41
Co to má spoleèného se mnou?
1:02:45
Regressus diaboli:
Návrat Satana

1:02:48
Zdá se vám to nìkomu povìdomé?

náhled.
hledat.