End of Days
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:07:08
Dárek od tvé dcery?
Hmm?

1:07:20
Amy?
Nebuï tam moc dlouho
Budeš celá rozmáèená

1:07:23
Emily!
No tak, zlato
Už je èas vylézt ven

1:07:28
Musíme tì ještì obléct
Tatínek bude už brzy doma

1:07:30
Mám toho nejlepšího taku
na celém svìtì

1:07:32
Ano,
to urèitì máš

1:07:34
Ale nemyslím,
že pøijde

1:07:36
Ale, proè øíkᚠtakové
hlouposti?

1:07:39
Nikdy nepøijde brzo
No, miláèku, tatínek
tvrdì pracuje

1:07:42
Nejde o to, jak hodnì je doma
Jde o to, jak ten èas
doma využívá

1:07:45
Uvidíš, že pøijde v tolik,
v kolik slíbil
Uvidíš

1:07:49
On pøece sliby plní
1:07:51
Mùžu ti to všechno vrátit
Všechno, co ti On vzal

1:07:54
Všechno
1:07:56
Mùžes zase držet svou ženu
1:07:59
Mùžeš sledovat, jak tvá
dcera prochází dvìømi
v jejích šatech na promenádu

1:08:03
Vše, co musíš udìlat,
je mi øíct, kde je ta dívka

1:08:06
No tak
Nic pro tebe neznamená
Ani ji neznáš

1:08:09
Jsi uprostøed nìèeho,
èemu ani nerozumíš

1:08:12
Myslíš, že ji pøede mnou
zachraòuješ?
Ona chce být se mnou!

1:08:15
Sám to víš
Co jste dìlali dnes ve škole?

1:08:18
Myslíš, že bych ji ublížil?
Choval bych se k ní jako ke královnì

1:08:21
Otoè se, zlatíèko
Øíkal jsi, že bys udìlal cokoliv,
abys dostal svou rodinu zpìt

1:08:25
Chceš je?
Tohle je tvoje šance

1:08:28
Nejsou skuteèní
Záleží na tom?

1:08:32
Ano
Myslím, že potøebuješ pøipomenout,

1:08:34
jak krutá a bolestivá
je realita

1:08:38
Ne!
1:08:49
Do prdele!
1:08:59
Neubližujte mé holièce!

náhled.
hledat.