End of Days
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

1:15:02
Vzal sis jeho tìlo
Jasnì, jsi nemocný

1:15:05
Okay?
Potøebuješ pomoc
Jo?

1:15:08
Do píèi!
Ježíši!

1:15:10
Kurva
Krvácíš

1:15:13
Samozøejmì, že krvácím!
Støelils mì kurva!

1:15:15
Jenom jsem si musel být jistý!
Tak už jseš?

1:15:18
Pøestaò ze sebe dìlat sleèinku!
Je to jen škrábnutí
Sleèinku! No tak!

1:15:22
Ó, Ježíši
Bolí to?

1:15:24
Co myslíš?
Ježíši

1:15:27
Co se s tebou sakra dìje?
Co se tu dìje?

1:15:29
Nemùžu ti to vysvìtlit
1:15:34
Nemìl jsem ji nechávat samotnou
1:15:38
Mìl bych být s ní
Øekni mi co dìlat

1:15:41
Musím jít zpátky za ní
1:15:43
Dostat ji co nejdál od nìj,
jak to jen jde

1:15:46
Okay, opustíme mìsto
Ty dojdi pro ni
Já seženu obrnìný auto

1:15:48
Jenom mi øekni,
kde se sejdeme

1:15:57
Kostel svatého Jana,
za hodinu

1:16:04
Jak dlouho ještì, otèe?
1:16:07
No, musí zplodit své dítì
mezi 23. hodinou a pùlnocí

1:16:11
Takže vás tu musíme ukrýt,
dokud ta hodina nepomine

1:16:20
Pøišli jsme pomoci
Vaše Eminence

1:16:23
V tuto hodinu temna
potøebujeme veškerou pomoc,
kterou mùžeme dostat

1:16:29
Jak se vede té dívce?
Je v poøádku
Díky

1:16:36
Ne
1:16:38
Ne, otèe!
Otèe, to jsou ti lidé,
kteøí se mì pokusili zabít!

1:16:44
Ne!
Vaše Eminence,
co to dìláte?

1:16:46
Nemùžeme dovolit, aby došlo
ke spojení
Ne! Ne

1:16:48
Prosím!
To nemùžete!
To nesmíte!

1:16:49
Konejme!
Ona je jen jedna

1:16:52
Kolik lidí jste ochotni obìtovat,
pokud neudìláme nic?

1:16:55
Takoví pøeci nejsme
Samozøejmì, že jsme

1:16:57
Dìláme boží práci
Zabraòujeme, aby nastal
konec svìta


náhled.
hledat.