Idle Hands
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:51:02
Þu býçaðý kap.
:51:08
Bana bakýn!
:51:10
Göklerin gücü adýna!
:51:14
Saðol, Mick.
:51:18
Bunu kullanacaðým.
:51:21
Bakamayacaðým.
:51:43
Kaçýrdýn.
:51:45
Pnub...
:51:47
...ýsýr.
:51:48
Beni kesme!
:52:00
Kýz gibi baðýrýyorsun.
:52:04
Ne yapýyorsun sen?
:52:09
Kaný durdurmak lazým.
Doktor þovunu seyretmiyor musun?

:52:13
Þu pis þeye bakýn.
Kesinlikle mikrop kapar.

:52:17
Sende antiseptik var mý, Anton?
:52:20
Bilmiyorum.
:52:21
Pnub'larda ilk yardým
kutusunda vardý.

:52:24
Börek de var.
:52:26
Ýyileþeceksin, dostum.
:52:27
Birazdan gelir,
pansuman yaparýz, Anton.

:52:36
Sonra görüþürüz.
:52:56
Siktir!
:52:58
KÖTÜ HAMLE
ANTON


Önceki.
sonraki.