Idle Hands
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:11:02
Bok!
1:11:03
Onu serbest mi býraktýn?
1:11:05
Kazara kesilmiþ de olabilir.
1:11:07
Doðru söylüyorum.
Þimdi de kýz arkadaþýmýn peþinde.

1:11:10
-Kýz arkadaþýn mý var?
-Onu durdurmalýyým.

1:11:12
-O kan peþinde.
-Sadece kan deðil.

1:11:15
Eðer kýz arkadaþýnýn peþindeyse,
geceyarýsý...

1:11:18
...O'nu cehenneme götürecek.
1:11:20
Cehenneme mi?
1:11:23
Saat daha 9 bile olmamýþ.
Vaktimiz var.

1:11:27
Geceyarýsýna...
1:11:29
...tam 6 dakika var,
büyücü saatiyle.

1:11:32
Büyücü saati.
1:11:34
Tamam.
1:11:35
Hemen gidelim!
1:11:44
Oh, Tanrým!
1:11:46
Ýðrenç birþey.
1:11:48
Yapma, oðlum. Sen ölüsün.
1:11:51
Unuttun mu? Yasak bu.
1:12:17
Çekil! Dikkat etsene!
1:12:24
Herkes evine gitsin!
Burada sapýk bir katil var!

1:12:37
Elimi kestim. O hepinizi öldürecek.
1:12:40
Sahneden in!
1:12:45
Doðru söylüyor.
Onun eli, dün bizi öldürdü.

1:12:47
Evet, beni de bir güzel doðradý.
1:12:50
-Molly, orada mýsýn?
-Git buradan, oðlum!

1:12:54
Yeterince eðlendin!
Þimdi sýrada--


Önceki.
sonraki.