Jing ke ci qin wang
prev.
play.
mark.
next.

:01:09
THE EMPERORAND THE ASSASSI N
:01:17
King Ying Zheng.
:01:23
Have you ever forgotten...
:01:26
the commandment
of your Qin ancestors...

:01:30
to unite all under heaven?
:01:37
No, never.
:01:41
Ying Zheng wouldn't dare!
:02:05
King Ying Zheng.
:02:07
Have you ever forgotten
the commandment...

:02:10
of your ancestors
to unify all under heaven?

:02:18
No, Ying Zheng has never forgotten,
not for a moment.

:02:29
Gong Li
:02:35
Zhang Fengyi
:02:41
Li Xuejian
:02:46
Screenplay By
Chen Kaige - Wang Peigong

:02:52
Director of Photography
Zhao Fei

:02:58
Production Designer
Tu Juhua - Lin Chi


prev.
next.