Muppets From Space
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:00:00
Upozornìní
_______________
Tento disk DVD (Digital Versatile Disc)
je urèen pouze pro domácí užití.
Veškerá práva k obsahové náplni vèetnì
zvukového záznamu pøísluší vlastníku
autorského práva.

:00:02
Neautorizované rozmnožování,
úpravy, projekce jiné než pro domácí
úèely, pronájem, výmìna, pùjèování a
jakákoli forma pøenosu tohoto disku
DVD nebo jeho èástí jsou zakázány.
Porušování práv vlastníka autorského
práva bude stíháno podle platných
právních pøedpisù.

:00:40
Promiò!
:01:44
Hej, poèkejte na mì!
:01:46
Zadržte lod'!
:01:49
Užjdu!
:01:52
Noe! Pane Archa! Tady jsem.
:01:55
Málem jsem to nestihl. Myslel
jsem, že odplujete bez...


náhled.
hledat.