Muppets From Space
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:32:02
Mám knihu vtipù.
:32:04
Já mám palièky na buben!
:32:06
Já mám želé.
:32:09
Budeme potøebovat pomoc.
:32:11
Za tìchto okolností vím
pouze o jedné pomoci.

:32:20
.Tak co máš, Bunsene?
.Tady seš.

:32:22
Zde v Muppet laboratoøi
máme mnoho vìcí,

:32:25
které vám pomohou ve
vaší tajné operaci.

:32:29
Tahle zdánlivì obyèejná
gumová kachna

:32:32
je ve skuteènosti
sprej neviditelnosti.

:32:34
Ale úèinnost je, bohužel,
doèasná.

:32:38
Stará kachna jako sprej
neviditelnosti. Vyzkoušejte.

:32:41
Beakere, ukažto.
:32:43
Z tohoto budete
jistì nadšeni.

:32:46
DVEØE VE SKLENICI
:32:47
"Dveøe ve sklenici?"
:32:50
To je úplná pravda, Beakie.
:32:52
Jen otevøeš sklenici,
:32:55
potøeš obsah na zed'
a bác!

:32:57
0bjeví se dveøe.
:32:59
Co je tohle?
Tajné komunikaèní zaøízení?

:33:03
To je lepící páska.
Kdyžse nìco roztrhne.

:33:11
A co mᚠpro mì?
:33:17
Miss Piggy, pro tebe
máme sprej na mysl.

:33:21
Kdyžto na nìkoho støíkneš
:33:23
tak ti splní
každý pøíkaz.

:33:33
To budu potøebovat.
:33:35
Jdeme za Gonzem.
:33:38
-Vámonos!
.Jdeme.

:33:39
Najdeme ho.
:33:45
Hledal jsem nìkoho
jako vy

:33:51
celý svùj život.
:33:52
A ted'je koneènì mé
:33:55
hledání u konce.

náhled.
hledat.