Muppets From Space
náhled.
zobrazit.
záložky.
hledat.

:57:02
Co se sakra dìje?
:57:04
.Dokázali jsme to!
.Vidíte?

:57:06
Když držíme spolu,
dokážeme cokoliv.

:57:09
Ted' se mùžeme setkat s mými
mimozemskými bratry v Mysu zkázy.

:57:15
Proè si myslíš, že tam
pøistanou?

:57:18
Øekl mi to sendviè.
:57:20
To ne.
:57:21
Už bys s tím mìl pøestat.
:57:24
Takže vy mi poøád nevìøíte?
:57:27
Dobøe...
:57:28
Fajn. Zastav.
Pùjdu tam sám.

:57:32
Ne, ne. Poèkej, Gonzo.
:57:34
Nezáleží na tom, èemu vìøíme.
:57:37
Vìøíš.Ii, že se musíš setkat
se svými mimozemskými bratry...

:57:42
Pak øíkám,
:57:43
že jedeme na pláž.
Je to tak?

:57:47
Na pláž, dobøe.
:57:48
Na pláž.
:57:50
Skvìlé!
:57:51
Na pláž!. Na pláž!.
:57:53
Pøijed'te se štábem na Mys zkázy.
:57:56
A pamatujte, to je mùj pøíbìh,
takže nikomu ani muk.

:57:59
Rozumím.
:58:00
Sbalte vìci! Vesmírná lod'
pøistává na Mysu zkázy!

:58:15
Kde je?
:58:18
Nic jsem nezaslechl.
:58:23
Ptal jsem se tì, jestli jsi
nìco zaslechl?

:58:27
Ne, pane.
:58:28
Protože kdybys
nìco zaslechl

:58:30
urèitì bys mi to øekl.
:58:32
Ano, pane.
:58:35
Nebo ti mám pøipomenout
:58:37
cirkus Jumbo a
Revue divoké zvìøe?

:58:42
Kam šel?
:58:46
Podívejme.
:58:48
V nedìli je polovièní
vstupné do zoo.

:58:51
Dobøe, dobøe!
Jede na Mys zkázy.

:58:54
Dobøe, dobøe.
:58:56
Pøiprav mi vnitroatomární
neutro.destabilizér.


náhled.
hledat.