Payback
תצוגה.
play.
mark.
הבא.

:05:03
...מאה
:05:05
...מאתיים
:05:06
.שלוש מאות
:05:08
.יום נעים לך, מר ג'ונסון
:05:11
.מתאים בדיוק, אדוני
:05:13
? וכיצד תשלם
:05:33
בית עבוט
:05:47
.אתן לך 900 בעד אלה
:05:50
.תראה לי את והמגנום
:05:55
.זהו זה
:06:20
.חמש מאות, והאקדח
:06:25
.עליי לראות תעודה מזהה
:06:27
.כמובן
:06:42
.צר לי, מר ג'ונסון
.הכרטיס הזה בוטל

:06:46
.לא ייתכן
:06:48
.ניסיתי פעמיים
?תוכל לשלם באופן אחר

:06:51
.נסה שוב

תצוגה.
הבא.