Payback
prev.
play.
mark.
next.

1:03:01
Oèito sam napredovao
u životu.

1:03:05
Možda je došlo vrijeme
da ih posjetim.

1:03:08
Carter to neæe oèekivati.
1:03:11
Tko zna? Možda mi ipak
isplate moj novac.

1:03:43
Rekao sam ti da æe se
pojaviti.

1:03:44
Plati okladu.
Molim svoju lovu!

1:03:48
- Daj mi moju lovu!
- Siguran si da je on?

1:03:51
To je on! Idemo!
1:03:54
Hvala lijepa.
1:03:57
Kamo æeš, kompa?
1:03:59
Moj je novac tamo unutra.
1:04:02
Ako vas još zanima.
1:04:04
Ne toliko lova koliko brod
koji æu njome kupiti.

1:04:10
Što on ovdje radi?
1:04:13
Pomažem policiji.
1:04:15
Eto, tvoj se komad kolaèa
upravo malo smanjio.

1:04:17
No bez brige, dobit æeš
koju mrvicu.

1:04:22
Što èekaš, Porter?
Idi po nju.

1:04:25
Idi po našu lovu!
1:04:28
Hoæete li mi uèiniti uslugu?
1:04:30
Policija uvijek pomaže.
1:04:32
Vjerojatno æe me pretresti
na ulazu. Hoæete li mi èuvati ovo?

1:04:39
Samo neko vrijeme.
1:04:42
Naravno, Porter.
1:04:49
Krasno leži!
1:04:54
Krelac!

prev.
next.