Todo sobre mi madre
prev.
play.
mark.
next.

:22:02
Kà tu jam padarei? -Voþtelëjau akmeniu.
:22:06
Padëk já pakelti. -Kelkis.
:22:10
Kelkis, Chuanai.
:22:12
Kaip jautiesi? Kelkis gi!
:22:16
Pamaþële. . .
:22:18
Judinkis gi!
:22:22
Prakeiktas idiotas. Privirei koðës. . .
:22:31
Ateik! Þiûrëk!
:22:32
Matai lauþà ir ðalia stovinèias merginas?
:22:34
Paklausk Ursulos.
Pasakyk kad atëjai nuo Agrado.

:22:37
Ji tau padës.
:22:41
Èia tu?
:22:43
Manolita!
:22:49
Tu suþeista?
:22:50
Ne, tiesiog iðsitepiau
tavo krauju.

:22:53
Tu man iðgelbëjai gyvybæ. Ilgëjausi tavæs.
:22:55
18 metø apie tave nieko neþinojau.
:22:58
Maniau, kad tavæs nebëra tarp gyvøjø
:23:01
Einam, viskà man papasakosi.
:23:03
Gerai, bet pirmiausia - á vaistinæ.
:23:04
Kur galiam rasti taksi? -Ten.
:23:08
Tikiuosi, mûsø neuþpuls.
:23:11
Gal turi peilá? -Peilá ir akmená.
:23:17
Ei, ar kas nors yra? Labas vakaras.
:23:21
Atleisk, kad paþadinom.
:23:25
Prieik prie mûsø.
:23:26
Na jau ne. Ko reikia?
:23:28
Prieik. Nesuvalgysim.
:23:29
Ko reikia?
:23:31
Leisk, að jam paaiðkinsiu.
:23:32
Reikia jodo, siûlø,
:23:35
tamponø, ir sterilaus binto.
:23:39
Ar turi spirito? -Ne, viskà iðgëriau.
:23:42
Að kalbu apie dezinfekcijos priemonæ.
:23:44
Ne. Turiu tik vazelino ir prezervatyvø.
:23:49
Ar dar ko nors norësite?
:23:50
Spirito.
:23:54
Manolita. Ar atsimeni Barselonetæ?
:23:56
Tai bent buvo laikai.

prev.
next.