eXistenZ
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:08:12
Buradan çýkmak için ciddi bir...
1:08:15
...oyun dürtüsü hissediyorum.
1:08:24
Mutfaktan. Þu taraftan.
1:08:36
Sizin için hazýrladýðým
yemeði beðendiniz mi?

1:08:42
Çok...
1:08:45
...açýklayýcýydý.
1:08:46
Kesinlikle benim için de öyleydi
1:08:48
Ýkiniz de küçük testimizi
baþarýyla geçtiniz.

1:08:51
-Neden çinli garsonun ölmesi gerekiyordu?
-Bir garson...

1:08:55
...insanlar yerken ve dinlenirken,
konuþulan birçok þeyi duyar.

1:08:59
Bir garsonun ihanet etmek için
birçok fýrsatý vardýr.

1:09:07
Sana ihanet mi etti?
1:09:08
Bize ihanet etti. Bize!
1:09:12
Gelin. Bu taraftan.
1:09:16
Gelin.
1:09:23
Bunlar üreme havuzlarý.
1:09:27
Üreme havuzlarý.
1:09:28
Burasý....
1:09:30
Burasý bugünün spesiyalini
yakaladýðýnýz yer mi?

1:09:34
Aslýnda biz bu mutasyon geçirmiþ
yaratýklarý oyun-podlarýmýzýn...

1:09:37
...sinir sistemlerinin yapýmýnda
kullanýyorduk.

1:09:40
Ama daha sonra onlarýn
çok lezzetli olduklarýný keþfettik.

1:09:45
Böylece lokanlayý açtýk,
ve þimdi o bizim gizlenme yerimiz.

1:09:49
Ayrýca onlarý
fark edilmeyen...

1:09:52
...silah parçalarý olarak
kullanmak için yetiþtiriyoruz.

1:09:56
Tam olarak düþmanlarýmýzýn
burnunun dibinde.

1:09:59
Ve düþmanlarýmýzdan bahsetmiþken,
sizin...


Önceki.
sonraki.